Testdatagenerator för Organisationsnummer

Version per: 2022-02-23 Revision history:

2022-02-23:
- Bug fix for generated Luhn checksum.

2022-01-14:
- Improvements to layout.
- Improvements to information text.
- Added to backlog. <
- Some altered label tests.

2022-01-13:
- Initial version created and published.

Backlog:
* Beautify.
* Unify GUI with the other generators.
* Create check for un-used org.nr.
* Export mechanisms for CSV.
* Colored output for results (colors per company type class name).
* More names.
* Check for duplicates.
* Person names corresponding to gender (by Pnr).
* Perform spell check.
Information kring svenska organisationsnummers uppbyggnad

Användning

Organisationsnummer används för att unikt identifiera bolag och andra organisationer i Sverige. Det finns många olika organisationstyper och de klassas, beroende på klassningstillämpning, in i efter t.ex. typ av bolag, typ av verksamhet och geografisk verksamhet. Begreppet Juridisk form skapar en klassningssiffra som i vissa fall kan användas för detta.

Uppbyggnad

Organsiationsnummer består normalt av 10 siffor, och skrivs nästan alltid med ett bindestreck innan de sista fyra av dessa. De flesta siffror i ett organisationsnummer är slumpmässiga siffror, med undantag av första, tredje och sista siffran.

Ett viktigt undantag till dessa formatregler är enskilda firmor.

Enskilda firmor

Enskilda firmor baseras istället på personnummer. En person kan ha flera enskilda firmor, och de får då löpnummer. Dessa löpnummer börjar då med siffran 1.

Första siffran: Typsiffra

Den första siffran i ett tiosiffrigt organisationsnummer stämmer med bolagets typ enligt nedanstående tabell.

  1. Dödsbon
  2. Stat, landsting, kommuner, församlingar
  3. Utländska bolag med verksamhet i Sverige
  4. Aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag och europabolag
  5. Bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar, bostadsföreningar,
    kooperativa hyresrättsföreningar, europakooperativ och Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
  6. Ideella föreningar
  7. Kommanditbolag, handelsbolag

Tredje siffran: Tvåa som lägst

För att undvika förvirring med personnummer är tredje siffran i det tiosiffriga organisationsnumret alltid lägst en tvåa, på basis av att ett år aldrig innehåller månadsnummer som är högre än 12.

Sista siffran: Kontrollsiffra

Sista siffran i ett organisationsnummer är en kontrollsiffra baserad på Luhn-algoritmen från de nio andra siffrorna, precis som i ett personnummer.

12-siffriga organisationsnummer

För system som inkluderar hantering av bolagstypen Enskild firma brukar man lägga till prefixet 16 innan det tiosiffriga organisationsnumret. På detta sätt ensas formatet att inrymma 12-siffriga enskilda firmor men ändå särskilja organisationsnummer de från enskilda firmor utifrån antagandet att ingen människa som föddes på 1600-talet fått något personnummer.

GenereringsinställningarVisualiseringsinställningar

Visualiseringsinställningar
GenereringGenereringsresultat